Emily Johnson, Dr Shapiro's International Negotiation Program, Boston, USA