Jessica Bishai, Save the Children, Washington DC, USA