Shao Yuan Chew Chia, Partners In Health, Boston, USA